Dự thảo

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022

Ngày bắt đầu: 06/08/2021

Số lượt xem: 92

Góp ý: 0

SỞ GD&ĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN THỜI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:…../QyĐ-THPT

Huyện Trần Văn Thời, ngày… tháng… năm 2021

 

Dự thảo

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ LAO ĐỘNG

NĂM HỌC 2021-2022

I. CHỨC NĂNG

- Lao động trong nhà trường là một trong những hoạt động giáo dục học sinh, rèn luyện học sinh về ý thức lao động, giúp học sinh hình thành ý thức lao động tốt, góp phần tạo nên chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, tạo cơ sở cho học sinh tham gia lao động có hiệu quả sau này.

- Tổ chức cho học sinh lao động  nhằm tạo ra môi trường tốt cho phong trào giáo dục trong nhà trường và góp phần tạo cảnh quan trường “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.

- Qua việc tổ chức lao động, phải rèn luyện được giáo dục cho học sinh ý thức lao động tích cực cho học sinh, lao động có kỷ luật, có kỷ luật, có năng suất cao.

II. NHIỆM VỤ

          - Việc tổ chức lao động cho học sinh phải đúng quy trình gồm: Tập trung học sinh điểm danh, kiểm tra dụng cụ, phần công nhiệm vụ, duy trì lao động, đánh giá rút kinh nghiệm, nghiệm thu lao động. Giáo viên chủ nhiệm phải có giáo án lao động thể hiện rõ các công việc cần thực hiện.

          - Giáo viên chủ nhiệm giúp lãnh đạo quản lý hoạt động lao động, vệ sinh của lớp nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục ý thức lao động cho học sinh.

          - Kết hợp với Đoàn thanh niên nhà trường quy hoạch, tu sửa khuôn viên trường, trồng và chăm sóc hoa, cây và các chậu kiểng.

          - Thường xuyên tổng vệ sinh lớp học, các phòng chức năng, khuôn viên trường tạo môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp”.

          - Tổ chức tốt hoạt động lao động gây quỹ trang trí trường trong dịp Tết nguyên Đán.

          - Điều động lực lượng học sinh phục vụ các hoạt động khẩn theo yêu cầu của nhà trường, tham gia phong trào vệ sinh môi trường của thị trấn Trần Văn Thời.

          III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (10 điểm)

          - Sĩ số (2 điểm)

          + Văng có phép: - 0,5 điểm.

          + Vắng không phép: - 1,0 điểm.

          - Dụng cụ lao động (1 điểm)

          - Phân công nhiệm vụ (2 điểm) (giáo án)

          - Duy trì lao động (1 điểm)

          - Kết quả và đánh giá lao động (4 điểm)

          IV. XẾP LOẠI

          - Tốt: Từ 8,0 đến 10,0

          - Khá: Từ 6,5 đến 7,9

          - Trung bình: Từ 5,0 đến 6,4

          - Yếu: Dưới 4,9

Nơi nhận:                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG

- GVCN;                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- BCH Đoàn trường;

- Lưu: VT.                                                   

                                                                                  

 

                           

                                                                                 Trần Minh Hai