Dự thảo

HƯỚNG DẪN GHI SỔ CHỦ NHIỆM Năm học 2021-2022

Ngày bắt đầu: 06/08/2021

Số lượt xem: 3171

Góp ý: 0

SỞ GD&ĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN THỜI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:…/HD-THPT

Huyện Trần Văn Thời, ngày… tháng… năm 2021

 

Dự thảo

 

HƯỚNG DẪN GHI SỔ CHỦ NHIỆM

Năm học 2021-2022

 

Phần I: Kế hoạch chủ nhiệm (trang 2)

I. SỐ LIỆU CƠ BẢN

1. Tình hình học sinh

Khảo sát, tính toán, ghi đúng quy định (lưu ý có sự khác nhau giữa đầu năm, cuối  kỳ 1 và cuối năm - ví dụ như độ tuổi)

2. Theo dõi chất lượng giáo dục

Đầu năm (khảo sát) giữa học kỳ 1, cuối học kỳ 1, cuối năm (kết quả qua kiểm tra, hạnh kiểm giữa kỳ 1 thì giáo viên xếp loại thông qua lớp).

3. Biên chế lớp (trang 3)

Ghi đầy đủ họ tên và số điện thoại của Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn; Các tổ.

4. Danh sách học sinh lớp (trang 4)

Ghi đúng theo quy định.

Phần II: CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP

1. Chỉ tiêu (trang 6)

- Danh hiệu lớp: (Lớp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lớp hoàn thành  tốt nhiệm vụ, lớp hoàn thành nhiệm vụ, lớp không hoàn thành nhiệm vụ).

- Danh hiệu chi đoàn (Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi đoàn hoàn thành  tốt nhiệm vụ, chi đoàn hoàn thành nhiệm vụ, chi đoàn không hoàn thành nhiệm vụ - Danh hiệu chi đoàn không xếp cao danh hiệu lớp)

2. Biện pháp (trang 6)

Nêu rõ các biện pháp cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình lớp.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG, KẾ HOẠCH TUẦN

(Từ trang 7 đến trang 46)

Xem trên lịch ghi đúng tháng, tuần. Số ngày trong tuần nhiều ở tháng nào thì ghi vào kế hoạch tuần tháng đó, nếu số ngày trong tuần ở hai tháng liền kề bằng nhau thì ghi kế hoạch tuần vào tháng trước.Trong kế hoạch tháng 9, về đánh giá hoạt động tháng trước thì đánh giá công tác chuẩn bị năm học như  lao động, biên chế lớp, học nội quy, quy chế, nhiệm vụ và quyền hạn học sinh…

Ghi kết quả thi đua giữa các tổ trong phần đánh giá tuần trước.

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG ĐẶC BIỆT

Ghi khen thưởng của Bộ, Sở, Trường (Ngoài danh hiệu HSG,HSTT), Đoàn và các tổ chức chính trị, xã hội.

PHẦN GHI CHÉP THÊM

Ghi các vấn đề mà ảnh hưởng hoạt động của lớp.

 

Nơi nhận:                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG

- GVCN;                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- BCH Đoàn trường;

- Lưu: VT.                                                   

                                                                                  

 

                           

                                                                                 Trần Minh Hai