Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo nội dung Kế hoạch số 270, ngày 02/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

Tiến hành đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.
Ảnh: Quốc Chưởng.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành chuẩn bị chu đáo các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cốt cán cho công tác đào tạo, bồi dưỡng theo lộ trình hàng năm; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng cho giáo viên đại trà theo lộ trình hàng năm. Đồng thời, chỉ đạo các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục thực hiện công tác chuẩn bị và bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên của từng trường và bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên dạy các lớp học, môn học, cấp học để thực hiện việc bồi dưỡng hàng năm đạt kết quả.

Việc thực hiện kế hoạch nhằm bảo đảm tất cả giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chường trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới tuần tự đối với từng cấp học, từ năm học 2019 - 2020 đối với lớp 1 cấp tiểu học (TH), từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 6 cấp trung học cơ sở (THCS) và từ năm học 2021- 2022 đối với lớp 10 cấp trung học phổ thông (THPT).
 

Minh Đức