Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh với đ/c Đinh Đăng Định và một số anh em phóng viên tại Đại hội toàn quốc lần thứ III họp ở Hà Nội (từ 4 đến 7/5/1962)